all star baayo

ALL STARS PAULINE

พอลลีน @paulinethebeansprout เป็นทั้งกราฟฟิกดีไซน์เนอร์และนักแสดง เธอได้ลองดีไซน์ผลงานที่พูดถึงความแตกต่างของแต่ละ Generation ในประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงผลงานที่เราจะไม่รู้สึกถึงช่องว่างระหว่างวัยที่มีความแตกต่าง

เพราะคนแต่ละ Generation มีความเป็นตัวของตัวเองคนละแบบ การมารวมกันอาจจะเป็นเรื่องยาก แต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ อาจจะต้องใช้เวลาและความเข้าใจซึ่งกันและกัน และพอลลีนเชื่อว่านี่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเปลี่ยนแปลง

นี่แหละคือสิ่งที่พอลลีนต้องการ Create Next

21-10-31_Converse_CX_Shoot2715
21-10-31_Converse_CX_Shoot3194
21-10-31_Converse_CX_Shoot2995
PAULINE_1x1_piece
PAULINE_1x1_Quote
PAULINE_1x1_PD_
21-10-31_Converse_CX_Shoot3376
21-10-31_Converse_CX_Shoot2900-Recovered
21-10-31_Converse_CX_Shoot3291